Prof. dr hab. n. med. Bożena Werner

Kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii, kardiologii i kardiologii dziecięcej. W 1992 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych - tytuł rozprawy: „Ocena czynności prawej komory serca u dzieci z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej przed i po zabiegu operacyjnym przy użyciu echokardiografii dopplerowskiej”. W roku 2003 uzyskała habilitację i tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie kardiologii dziecięcej - tytuł rozprawy: „Ocena przydatności echokardiografii przezprzełykowej w diagnostyce wrodzonych wad serca i monitorowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci”. Tytuł profesora otrzymała od Prezydenta RP w roku 2012. Od 1981 roku zajmuje się szkoleniem studentów oraz kadry medycznej. Zajmuje się także organizacją i koordynacją nauczania pediatrii studentów II Wydziału Lekarskiego, Oddziału Nauczania w Języku Angielskim i Oddziału Fizjoterapii. Działa w Radzie Programowej d/s Nauczania II Wydz. Lekarskiego. Jest kierownikiem specjalizacji 26 lekarzy, promotorem 13 przewodów doktorskich, 14 prac magisterskich i 12 licencjackich, a także opiekunem naukowym 4 studentów studiów doktoranckich. Profesor Werner jest członkinią Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w latach 2013-2015 pełniła funkcję przewodniczącej, a od 2003 do 2017 roku była członkinią Zarządu), a także Sekcji Echokardiografii, Kardiologii Sportowej oraz Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, jak również Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Dorobek naukowy obejmuje 172 publikacje, 35 rozdziałów w podręcznikach, 1 monografię oraz 169 streszczeń, opracowanie nowatorskiego elektronicznego narzędzia dydaktycznego „Repetytorium z pediatrii”, redakcję i współautorstwo nagrodzonego zespołową nagrodą Ministra Zdrowia podręcznika „Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych”. Była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora WUM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Profesor Werner jest członkinią Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk,= oraz Rady Naukowej i Komisji Nostryfikacyjnej II WL. W ubiegłych latach była członkinią Senackiej Komisji d/s Dydaktyki, Rektorskiej Komisji ds. Nadawania Tytułu Doktora Honoris Causa, Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Nauczycieli Akademickich WUM. Od 2011 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II WL WUM. Została uhonorowana Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.