Dr n. pr. Alicja Adamczak

Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej oraz Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego

W latach 2002 - 2019 Prezes Urzędu Patentowego RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej oraz Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca prawny oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej. Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika Rzecznik patentowy oraz zeszytów naukowych z serii "Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej". Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć za granicą oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. cyklu międzynarodowych konferencji "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce" w Warszawie oraz sympozjów "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce" w Krakowie, a także konkursów na najlepszą pracę naukową, plakat, informację medialną i krótki film, promujących ochronę własności intelektualnej, jak również polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. President of the Patent Office of the Republic of Poland. Graduated from Law and Administration Faculty at the University of Warsaw. Doctor of Laws, PhD thesis The Attorney in the Patent Proceedings. Member of the Administrative Council and the Budget and Finance Committee of the European Patent Organisation, member of the Administrative Council of the Visegrad Patent Institute. Former president of the Polish Chamber of Patent Attorneys and president of the National Board of Patent Attorneys. Patent attorney, legal advisor and Assistant Professor at the Kielce University of Technology. Long-time editor-in-chief of a quarterly journal Rzecznik patentowy and of scientific journals – series of Innovation and intellectual property protection. Author of many initiatives aimed at promotion of the importance of intellectual property and innovation, promotion of Polish achievements worldwide and of knowledge transfer from universities to industry as well as aimed at education of children, youth and academics. Initiator i.a. of series of international conferences Innovation and creativity of women in Warsaw and symposia Industrial property in innovative economy in Cracow as well as competitions for the best scientific work, poster, information in media and short film to promote the protection of intellectual property. Initiator of Polish celebrations of the World Intellectual Property Day. Instructor of the Polish Scouting and Guiding Association.